Informacije o dostavi

AKS  EXPRESS KURIR se obavezuje da će u ime i za račun POŠILJAOCA organizovati ekspresnu dostavu pošiljke po principu “danas za sutra”  i “danas za danas” koja obuhvata: preuzimanje, pretovar, prevoz, skladištenje, isporuku i eventualni povrat kao  i prijem i naplatu otkupnih pošiljaka

Ekspres usluga “danas za sutra” podrazumeva  preuzimanje, prevoz, preradu  i isporuku pošiljaka do 18 h prvog narednog radnog dana na bilo koju adresu u Srbiji.

Ekspres usluga “danas za danas” podrazumeva preuzimanje i isporuku pošiljaka u istom danu,  preuzete pošiljke do 11h biće isporučene istog dana do 18h.

Ekspresna usluga “danas za danas“ mora biti potvrdjena i dogovorena ugovorom.

Ekspresbna usluga “danas za sutra” ne mora biti potvrdjena i dogovorena Ugovorom

 

Definicije

Davalac poštanskih usluga u ovom slučaju Aks Express Kurir doo je pravno lice ovlašćeno za obavljanje poštanskih usluga saglasno Zakonu o poštanskim uslugama, ovim Posebnim uslovima i opštim aktima koje donosi Agencija.

Paketi su  registrovane pošiljke, pakovane na propisan način koji sadrže robu  druge predmete, i imaju na pošiljci ili dokumentu koji prati pošiljku opis sadržine.

• vrednosne pošiljke su registrovana pošiljke koje su osigurane do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca

• otkupna pošiljka je registrovana pošiljka koja se uručuje primaocu uz predhodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke

• poštarina je cena koju koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge. Poštarina za prenos poštanske pošiljke ne ukljčuje poštarinu vrednosti.

• korisnik poštanske usluge je pošiljalac ili primalac

• pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge i koje je nosilac prava i obaveza iz ugovora po pristupu do uručenja poštanskih pošiljaka

• primalac je pravno ili fizičko lice kome je upućena poštanska pošiljka, radi uručenja

• ekspresni nalog je dokument koji sadrži sve nepohodne indetifikacione podatke, na osnovu kojih se nesporno može utvrditi primalac, u skladu sa opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga i Zakonom o poštanskim uslugama, član 7.

Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kojem davalac poštanskih usluga naplaćuje svoje usluge

 

Sedište i magacini

Sedište AKS-a je:

ulica Gavrila Principa bb, 15000 Šabac.

Radno vreme  je od 08h do 18h, subotom 08h-13h, nedelja, državni i verski praznici  su neradni dani.

Registrovana pošiljka je poštanska pošiljka sa registrovanim brojem prijema kod koje se prilikom preuzimanja pošiljaocu izdaje nalog , a primaocu uručuje uz potpis i posebno se evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga.

Pod ekspres pošiljkom se podrazumeva adekvatno zapakovana jedna ili vise pošiljaka do 70 kg težine, odnosno 0,5m³ zapremine. Za pošiljke velike zapremine primenjuje se tzv. Volumenski obračun, koji se izračunava tako što se rezultat pomnožene visine, dužine i širine u cm podeli sa 6666.

Dobijeni rezultat se obračunava kao težina u kg.

Pod paletiranom pošiljkom se podrazumeva jedna ili više kutija složenih na ravnu standardnu paletu, od istog pošiljaoca za istog primaoca maksimalne težine do 200kg i visine do 1,85 m.

 

Pošiljalac je saglasan da pošiljka nije prihvatljiva za prijem ako sadrži:

- opasne i štetne materije, kao i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje životinja i ljudi, druge poštanske pošiljke, poštanska postrojenja i transportna sredstava i opremu, osim materijala čiji je prenos dozvoljen po postupku, pod uslovima i na način koji je utvrdjen zakonom, medjunarodnim konvencijama i drugim medjunarodnim aktima.

- opojne droge, osim kada su pošiljalac i primalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, odnosno imaju ovlašćenje za njihovo korišćenje.

- žive životinje

- drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima

 

AKS može odbiti za transport i pošiljke za koje proceni da mogu izazvati oštećenja drugih pošiljaka ili naneti štetu materijalnim i ljudskim resursima AKS-a.

U slučaju da se tokom transporta posumnja da se radi o neprihvatljivoj pošiljci AKS ima pravo da je otvori i pregleda, uz sačinjavanje komisijskog zapisnika.

AKS zadržava pravo naknadne provere težine i zapremine pošiljke.

 

Pakovanje i adresovanje pošiljaka:

Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje poštanske pošiljke. Pakovanje i zatvaranje poštanskih pošiljaka mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti sadržaja pošiljke.

Za štetu koja je prouzrokovana neodgovarajućim pakovanjem pošiljke odgovoran je pošiljalac.

Pošiljalac je u obavezi da jasno i čitko popuni sve podatke na nalogu .

 

Nalog mora da sadrži: broj pošiljke; adresu pošiljaoca i primaoca, naziv poštanskog operatora; datum prijema, iznos naplaćene poštarine; oznaku usluge; masu pošiljke, eventualno označenu vrednost pošiljke; opis sadržine; mesto za potpis pošiljaoca i primaoca.

 

Prilikom prijema registrovane poštanske pošiljke, pošiljaocu se obavezno izdaje nalog, koji mora da sadrži sve elemente na osnovu kojih se može utvrditi identitet pošiljke, datum prijema, masa, vrednost, naplaćena poštarina i posebne usluge.

 

AKS ne dostavlja pošiljke na poštanski fah i šifru, već isključivo na adresu primaoca.

Pošiljalac je odgovoran za pravilno popunjavanje naloga, adresovanje i pakovanje pošiljke.

Poštanski operator ne snosi odgovornost za posledice koje nastaju u slučaju nepravilnog adresovanja, pakovanja ili popunjavanja naloga.

 

Rokovi čuvanja

 

U slučaju neuspele dostave registrovane pošiljke, primalac se obaveštava pismenim putem, pisanim obrascem o prispeću pošiljke. Ako je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke sa naznakom gde, kada i u kom roku pošiljku može preuzeti u prostorijama poštanskog operatera, pre isteka roka za prenos i uručenje pošiljke, smatra se da je AKS ispunio svoju obavezu prenosa i uručenja pošiljke u propisanom roku.

Ukoliko primalac nije na adresi izveštena pošiljka se može podići na mestu označenom na izveštaju u roku od:

-3 radna dana

 

Rokovi se računaju počev od narednog dana od dana dostavljanja izveštaja o prispeću pošiljke.

Ako se u tokovima prenosa pronadje stvar za koju se utvrdi da pripada nekoj poštanskoj pošiljci, nadjena stvar se vraća u tu pošiljku.

Pošiljka se prepakuje i komisijski zaštiti a o tome se sačinjava zapisnik.

Ako ne može da se utvrdi kojoj poštanskoj pošiljci pripada nađena stvar, ostaje kod poštanskog operatera.

Ako se vlasnik nađene stvari ne javi i ne preuzme je u roku od mesec dana od dana kada je nađena, poštanski operater nađenu stvar prodaje po postupku utvrđenom pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Iznos dobijen prodajom nađene stvari po odbitku troškova i nađena novčana sredstva čuvaju se godinu dana od dana kada su nađeni.

Ako se vlasnik ne javi u navedenom roku, iznos od prodaje nađene stvari, odnosno nađena novčana sredstva, postaju vanredni prihod poštanskog operatera.

 

 

Odgovornost i naknada štete

 

Za svaki gubitak ili oštećenje koje je spolja vidljivo, primalac robe mora odmah da stavi primedbu na dokumentu AKS-a u trenutku kada se roba isporučuje, odnosno prima ili preuzima ili najkasnije narednog radnog dana.

Ukoliko se Korisnik usluge ne pridržava ovih uslova pretpostaviće se da je do oštećenja došlo nakon isporuke.

Ako se prilikom uručenja registrovane pošiljke primaocu ili ovlašćenom licu, utvrdi da se njena masa slaže sa masom utvrdjenom prilikom predaje te pošiljke na prenos, i da na njenom spoljnom omotu ne postoji vidljivi znaci povrede ili oštećenja, smatra se da je pošiljka ispravna u smislu odredbi Zakona o Poštanskim Uslugama. Pošiljka se uručuje zatvorena

primaocu.

Ako Pošiljalac ili drugo ovlašćeno lice smatra da pošiljka nije uručena ili da je uručena sa zakašnjenjem može da podnese reklamaciju pisanim putem u roku od 6 meseci od dana predaje pošiljke AKS-u. AKS je dužan da se izjasni u roku od 30 dana od dana njenog podnošenja.

Pošiljalac, primalac ili drugo lice ovlašćeno za pokretanje reklamacionog postupka mora AKS-u dostaviti nalog za pošiljku na koju se reklamacija odnosi.

AKS je dužan da proveri navode reklamacije i o rezultatu pisanim putem obavesti korisnika usluga u roku od 30 dana od dana prijema reklamacije.

Odgovornost AKS-a je strogo ograničena na direktan fizički gubitak ili oštećenje pošiljke. Sve druge vrste gubitka ili oštećenja isključuju se, a naročito gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova, bilo da je takav gubitak ili šteta direktna ili indirektna, i čak ako je AKS

upozoren na rizik takvog gubitka ili štete pre ili nakon prijema pošiljke, budući da se Pošiljalac može osigurati od posebnih rizika.

 

U slučaju gubitka ili potpunog ili delimičnog oštećenja sadržine registrovane pošiljke, ili prekoračenje roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, AKS je dužan da pošiljaocu ili ovlašćenom licu naknadi štetu i to:

 

1).gubitak ili potpuno oštećenje registrovane pošiljke – desetostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke

2).gubitak ili potpuno oštećenje vrednosne pošiljke – iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarini po vrednosti i desetostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke

3).prekoračenje roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke – petostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke

4).oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke – iznos u visini utvrdjenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.

Pošiljalac je odgovoran i za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje ekspresne pošiljke. Pakovanje i zatvaranje ekspresnih pošiljki mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u ekspresnoj pošiljci.

Za štetu koja je prouzrokovana neodgovarajućim pakovanjem u odnosu na sadržinu ekspresne pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

 

Osiguranje transporta

 

Na zahtev Naručioca isporuke , može se obaviti osiguranje robe u transportu, na teret Naručioca isporuke.

 

Međunarodni transport

AKS će u ime naručioca posla obaviti preuzimanje, skladištenje, carinjenje i isporuku pošiljaka iz Srbije u Zemlje Evropske Unije, Švajcarsku, Norvešku, Crnu Goru,Bosnu i Hercegovinu.

AKS će takođe za račun nalogodavca vršiti preuzimanje pošiljaka na teritoriji Evropske Unije, Švajcarske, Norveške, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i transportovati ih, cariniti i isporučivati na teritoriji Republike Srbije.

AKS će preuzimanje i isporuku pošiljaka vršiti van teritorije Srbije preko svojih strateških partnera, GLS-a Evropa sa sedištem u Nemačkoj, Euroexpress-a sa sedištem u Bosni i Hercegovini i Express Kurirom Aromatisimo u Crnoj Gori.

Cena usluga transporta u međunarodnoj dostavi je definisana cenovnicima. AKS neće preuzimati pošiljke za međunarodni transport koje nemaju potpunu carinsku dokumentaciju, i koje zakonom nisu predviđene za transport poštanskim operatorom.

Pošiljalac je dužan da pre slanja pošiljke istu pokaže prevozniku zbog specifičnosti međunarodnog transporta.

AKS ne odgovara za tranzitno vreme za slučaj zadržavanja pošiljke od strane carine usled nekompletne carinske dokumentacije, neispravnih sastojaka unutar pošiljke.